Wij conformeren ons aan de Algemene Verordening Beschermingpersoonsgegevens (AVG)

We conform to the General Data Protection Regulation (GDPR)

Deze site verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk en dat we de gegevens niet met anderen delen, tenzij we daar wettelijk toe verplicht worden.

This site processes personal data about you because you are using our services and / or because you are providing us this by yourself. We do not collect more data than strictly necessary and we do not share the data with others unless we are legally obliged to do so.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Organisatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt 

Voor gegevens die mogelijk verzameld worden over jouw activiteiten, IP-adres en internetbrowser en apparaat type zie de Cookie Policy.

Personal data we process

We may process:

 • Name and/or surname
 • address
 • E-mail
 • Telephone number
 • Organization
 • Other personal data actively provided to us

For data that may be collected about your activities, IP address and internet browser and device type, see the Cookie Policy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers, zoals leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, etc. Ook hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We controleren niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Special and/or sensitive personal data that we may process

Our website and/or service does not intend to collect special or sensitive information about the visitors of our website, such as age, gender, beliefs, etc. We also have no intention of collecting information about the visitors of our website under the age of 16. We do not check a visitor’s age. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without that permission, please contact us via the contact form and we will remove this information.

Waarom we gegevens nodig hebben

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven) en/of informatie over onze diensten (als je daar expliciet om vraagt)
 • Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Ook verwerken we persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Why we collect personal data

Personal data is processed for the following purposes:

 • For sending our newsletter (if explicit permission is given us to do so) and/or information about our services (if explicit askes us to do so)
 • For contacting you if necessary to perform our services
 • For informing you about changes to our services
 • If we are legally obliged to do so

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze standaard bewaartermijn is 30 dagen.

How long we store your personal data

We do not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. Our standard retention period is 30 days.

Delen met anderen

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

About sharing personal data

We do not sell your data to third parties. We will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the implementation of our agreement or to comply with a legal obligation. We enter into a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality. We remain responsible for these processes and so for the security and confidentiality of your personal data.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

To view, modify or delete your personal data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send us a request for the inspection, correction or removal of your personal data by using the contact form.

To ensure that the request for inspection is really made by you, we request you to proof your identity by sending us a copy of your ID. We hereby ask you to make your photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number unreadable. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but certain within four weeks.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom verzamelen we niet meer gegevens dan noodzakelijk en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Security and confidentiality

We take the protection of your data seriously. That is why we do not collect more data than necessary and we take appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the feeling that your data is not properly protected by us or that there are indications of abuse, please contact us by using the contact form.